Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strana 15

A vše se stalo tak, jak radil Abu Hanifa.
A vše se dalo do pohybu přesně tak jak Abu Hanifa předpokládal, tj. audience u chalífy byla schválena.
Ve stanovený den Anan předstoupil před vládce muslimů.
Anan vysvětlil chalífovi rozdíl mezi vírou svého bratra, tedy učením Talmudu a mezi vírou svou; zdůraznil chalífovi zejména to:
1) že talmudisté stanovují začátek nového roku na základě předvypočítaného kalendáře, zatímco podle Bible se nový rok stanovuje podle zralosti ječmene (aviv) ve Svaté zemi 1).
2) že talmudisté stanovují začátek každého měsíce opět na základě předvypočítaného kalendáře, tedy na základě astronomických výpočtů, zatímco podle Bible se nový měsíc stanovuje na základě přímého pozorování novoluní holým okem, bez pomoci optických pomůcek 2).

Protože obdobný způsob stanovování nového měsíce přímým pozorováním praktikují i muslimové, považoval to chalífa za důkaz podobnosti a příbuznosti mezi Ananovou vírou a vírou muslimů.
Poté co se Anan vyjádřil zdvořile o osobě zakladatele islámu (zdvořile se vyjadřoval i o zakladateli křesťanství), získal si chalífu zcela na svou stranu.
Chalífa udělil Ananovi úplnou milost, vrátil mu svobodu i trůn exilarchy; držel nad Ananem ochrannou ruku a projevoval mu svou přízeň.

 

1) Proto na konci roku, tj. během posledních dní dvanáctého měsíce, pověření přísežní pozorovatelé עדי הראיה sledovali zralost ječmene ve Svaté zemi, zejména pak v oblastech, nacházejících se v blízkosti Chrámu; pokud byli pozorovatelé přesvědčeni, že ječmen dozraje do dne Omeru, který připadá na období mezi 15. do 21. dnem prvního měsíce, byl stávající měsíc považován za poslední měsíc roku, a stávající rok byl považován za prostý rok שנה פשוטה, neboť obsahoval 12 měsíců. Pokud ale pozorovatelé nenabyli přesvědčení, že ječmen dozraje do výše zmíněného dne Omeru, byl přidán ke stávajícímu roku další měsíc, a tento rok byl považován za přechodný שנה מעברת, který obsahoval 13 měsíců. 
To proto, aby svátek připadal vždy na stejné období; ne jak to praktikují mohamedáni, jejichž jeden a týž svátek může připadnout jak na léto, tak i na zimu.
Nicméně od 15. století, po reformě známého karaimského učence Elijahu Bašijačiho z Adrianopole (Edirne, Drinopol), také karaimové začali stanovovat nový rok na základě předvypočítaného kalendáře; a to podle systému řeckého astronoma Metona (432 před občanským letopočtem). Podle tohoto systému jsou lunární roky členěny cykly, každý cyklus trvá 19 let. Cyklus musí obsahovat 12 prostých roků a 7 roků přestupných (s 13 měsíci). Roky se střídají v následujícím pořadí: 3, 6, 11, 14, 17, 19 jsou roky přestupné, ostatní jsou roky prosté. Karaimové přijali tento systém částečně proto, že pozorování ječmene ve Svaté zemi bylo pro komunity v diaspoře značně komplikované, a částečně proto, že se tento systém do značné míry shoduje s monitorováním avivu
Jak systém přímého pozorování, tak i systém předvypočítaného kalendáře musí harmonizovat lunární rok trvající 354 dní, 8 hodin a 48 minut s rokem lunárním, který trvá 365 dní, 6 hodin, 48 minut a 46 vteřin. Rok lunární je tedy přibližně o 10 dní a 22 hodin kratší než rok solární. Proto, aby byl harmonizován lunární rok s rokem solárním, musí být každé dva až tři roky přidán ke dvanácti měsícům měsíc třináctý, skládající se ze dnů, o které je delší solární rok (viz. Aderet Elijahu odstavec o novoluní, kapitola 40). 

2) To probíhalo tak, že 29 dne každého měsíce bylo večer na západě pozorováno novoluní, pokud byl nov viditelný pouhým okem, začal po západu Slunce první den nového měsíce (biblická den začíná po západu slunce), a předchozí měsíc s 29 dny byl považován za neúplný měsíc חסר. V případě, že pozorovatelé na horizontu nepozorovali novoluní, připadl následující den ke stávajícímu měsíci a měsíc byl považován za úplný מלא, trvající 30 dní. Druhého dne již pozorovatelé oblohu nesledovali, neboť lunární měsíc nemůže mít méně než 29 a více než 30 dní. Od výše zmíněného období (uvedeného v předchozí poznámce) přešli karaimové i v tomto případě k systému předvypočítaného kalendáře; pro stanovování novoluní sestavil Bašijači tabulky, které byly později aktualizovány rabbi Izákem z Čufut Kale, autorem astronomického spisu Or ha-levana אור הלבנהDá se říct, že se tento systém předvypočítaného kalendáře zhruba odpovídá systému přímého pozorování. O dalších rozdílech mezi karaimy a talmudisty se dočtete ve skvělém díle אפריון עשה לו Šlomo ben Árona Trokského, které napsal na žádost vyslance švédského krále v Rize ראש ישיבת מלך שווידי בריגא.